Stromy pro Moravský kras

Festival Rajbas si každý spojí s dalekými cestami, výkony extrémních sportovců na horách, na vodě, pod ní, v podzemí, ve vzduchu… Prostředím pro velká i malá dobrodružství je příroda, kterou je potřebné chránit a nemusí jít přímo o záchranu deštných pralesů. Drobnou věc můžeme udělat i u nás doma.

STROMY PRO MORAVSKÝ KRAS

Stromy pro Moravský kras je dlouhodobý dobrovolnický projekt v rámci festivalu Rajbas, jehož smyslem není jen péče o krajinu, ale i snaha vyvolat zodpovědnost za krajinu kolem nás. Krajina střední Evropy se za posledních padesát let značně změnila. Dříve za každou vesnicí bývaly ovocné sady a malá políčka. V českých zemích došlo k největším změnám díky zcelení pozemků. Ubyl tak prostor pro stromy, zvláště ty ovocné. Pro města se staly ovocné stromy spíše přítěží a ovoce je považováno za odpad, který znečišťuje chodníky a parkující automobily. Dříve bylo běžné jít krajinou a u cesty si utrhnout třeba jablko. Dnes o staré ovocné aleje kolem cest není pečováno, mnohdy jsou necitlivě prořezávány a káceny. Naše krajina tím ztrácí svou přirozenou členitost, která je důležitá nejen pro zadržení vody v krajině, druhovou variabilitu, ale i pro přežití řady druhů rostlin a živočichů.

Za posledních pět let jsme vysázeli přes 2000 ovocných vysokokmenů a několik set keřů.  Práce v krajině, ale nespočívá jen v sázení stromů, ale i v následné péči o ně. Pravidelně provádíme výchovné řezy vysazených stromů, zdravotní a udržovací řez starších stromů. Dále se zaměřujeme na záchranu odrůd přímo z krajiny. Proto roubujeme, co nám síly stačí. Největším cílem je, ale práce s veřejností. Snažíme se předat know-how lidem kolem nás. Pořádáme workshopy a přednášky zaměřené na stromy a péči o krajinu.

 

Plány pro rok 2022


Celkově plánujeme vysadit do krajiny v letošním roce přes 800 ovocných stromů v 10 výsadbových akcích. Výsadbové workshopy pro veřejnost budou probíhat v měsíci říjnu a listopadu.

 

  • TŘEŠNOVÁ ALEJ U TĚCHOVA

Zdravotní stav třešňové aleje, podél silnice vedoucí z Těchova u Blanska do Veselice není nejlepší. Koruny většiny z nich jsou proschlé, často jsou masivně poškozeny i kosterní větve a řada stromů již byla v minulosti vykácena. Přesto torzo aleje stále lemuje silnici a vytváří hranici CHKO Moravský kras. Právě z tohoto důvodu je nejvyšší čas k obnově aleje. Pro lepší obnovu se chystáme vždy sadit do mezer mezi stromy původní aleje. Právě díky mikroklimatu vzrostlé aleje budou nově vysazené stromy lépe chráněny před výkyvy počasí a mají vyšší šanci na ujmutí. Délka prvního úseku aleje činí 800 m (od severní části obce Těchov až k lesu).  Druhý úsek aleje je delší, dosahuje 1300 m (mapa 3.). Táhne se od hranice lesa v Podrvší, směrem k obci Veselice. Z podkladů pomologického mapování stávajících ovocných druhů v okolí vychází, že je vhodné vysadit následující odrůdy třešní: Troprichterova, Napoleonova, Hedelfinská, Dönissenova a Velká černá chrupka. Vzhledem k výskytu krajových odrůd bychom rádi navrátili do krajiny místní odrůdy Vlkova nebo Rudická bílá. Celkem plánujeme vysadit na 210 stromů. Výsadba proběhne 23. 10. 2022, sraz v 8:30 za obcí Těchov, s sebou nářadí pro výsadbu (lopata, rýč, hrábě) a reflexní vestu.

  • POVIDLOVÁ ALEJ U VESNICE ŠOŠŮVKA

Švestková alej, podél silnice vedoucí z Šošůvky směrem k Ostrovu u Macochy, je již v senescentním stádiu vývoje, koruny většiny stromů jsou proschlé, často jsou masivně poškozeny i kosterní větve a řada stromů již byla v minulosti vykácena. Přesto kostra aleje stále lemuje silnici a rozděluje Ostrovskou plošinu na dvě části. Pro lepší obnovu se chystáme vždy sadit do mezer mezi stromy původní aleje. Právě díky mikroklimatu vzrostlé aleje budou nově vysazené stromy lépe chráněny před výkyvy počasí a mají vyšší šanci na ujmutí. Plánovaná výsadba bude kopírovat původní výsadbu a dodržovat původní vzdálenost (spon)  mezi stromy (9,5 m). Celková délka aleje činí 1300 m (od Šošůvky až po křižovatku se silnicí vedoucí do obce Sloup). Plánujeme vysadit 160 slivoní. Výsadba proběhne 5. 11. 2022, sraz v bude upřesněn, s sebou nářadí pro výsadbu (lopata, rýč, hrábě) a reflexní vestu.

 

 

 

  • OBNOVA HISTORICKÉHO SADU V OBCI OSTROV U MACOCHY

Místo, kde byl  nad základní školou v Ostrově u Macochy historicky sad, je dnes pozemek zarostlý náletem a výmladky slivoní. Na jaře plánujeme citlivé prořezání s důrazem na zachování ochranářsky a krajinářsky cenných druhů (dřišťály, dříny, jalovce a další). Vzhledem k extrémnímu stanovišti škrapové půdy na svahu chceme výsadu zaměřit primárně na peckoviny, které mají obecně menší nároky na půdní typy. Dominantní vysazenou dřevinou bude slivoň a třešeň. Výsadba bude doplněna o oskeruše, které jsou velmi vhodné pro tyto vysychavé půdy. Celkově bychom chtěli vysadit 100 stromů. Výsadba proběhne 28. 10. 2022, sraz v bude upřesněn, s sebou nářadí pro výsadbu (lopata, rýč, hrábě).

 

  • VÝSADBA NOVÉHO VĚTROLAMU U OBCE KRÁSENSKO

Kostra plánovaného větrolamu byla tvořena 32 alejovými sazenicemi dubu letního.           I když se tato lokalita nachází ve vyšší nadmořské výšce 530 m n. m. je dub vhodnou dřevinou i díky mohutnému kořenovému systému, který chrání dřevinu před velkými poryvy větru.  Druhá řada stromů bude tvořena z 41 ks polokmenů, méně známými ovocnými dřevinami (mišpule, kdoule, aronie, hlohy, rakytník, muchovník, oskeruše-roubovaná na kdouli). Tyto drobné ovocné druhy budou sloužit k demonstraci těchto zajímavých dřevin během výukových programů. Kromě toho zbylé ovoce bude poskytovat potravu drobnému ptactvu přes zimu. Výsadba proběhne 30. 10. 2022, sraz v 13:00 u Rychty s sebou nářadí pro výsadbu (lopata, rýč, hrábě).

 

 

 

  • DOSADBA NOVÉHO SADU U OBCE KRÁSENSKO

Projekt navazuje na 4 letou snahu o navrácení sadů do okolí vesnic. Díky těmto novým výsadbám by mělo dojít nejen k omezení větrné eroze, ale i snížení prašnosti. V dřívějších dobách, zhruba před 200 lety, byly v bezprostřední blízkosti vesnice i rozsáhlé lesy, ty byly ale později vykáceny a přeměněny na louky a pastviny. Vlivem nárůstu obyvatel a rozvoje vesnice původní ovocné sady ustoupily a dnes za obcí najdeme v extravilánu jen pole a louky. Výsadbu zde letos zakončíme dosadbou 40 ovocných stromů. Výsadba proběhne 30. 10. 2022, sraz v 13:00 u Rychty s sebou nářadí pro výsadbu (lopata, rýč, hrábě).

 

  • REVITALIZACE TYRŠOVA SADU V HABRŮVCE

Dle dostupných informací došlo k založení sadu kolem roku 1913 na místní pastvině zvané „Na stání“. Postupně byl rozšiřován na současnou podobu o rozloze 3,8 ha. V roce 1932 dostal jméno podle zakladatele místní České tělovýchovné organizace SOKOL Dr. Miroslava Tyrše. Na počest stoletého výročí založení této organizace byl ve stejném roce postavěn památník M. Tyrše přímo ve jmenovaném sadu. Na počátku sad obsahoval 294 kusů stromů, z toho bylo 137 třešní, 91 slivoní, 27 ořešáků, 23 jabloní a 16 hrušní. Od roku 2018 péči o sad převzal spolek Horizont Blansko, z.s. Ten pečuje o dřeviny v sadu, provádí zdravotní, udržovací a výchovné řezy. Dále má na starost především výsadbu nových stromků, povýsadbovou péči, osvětu a práci s veřejností. Letos sad doplníme o 10 stromů (kdoule, oskeruše a jedlé kaštany). Výsadba proběhne 14. 10. 2022, sraz bude upřesněn s sebou nářadí pro výsadbu (lopata, rýč, hrábě).

 

  • DOSADBA JABLOŇOVÉ ALEJE U OBCE RUDICE

Po třech letech se vracíme do Rudice a dosazujeme starou jabloňovou alej vedoucí od převážky až k obci. Zde budeme sázet 15 jabloní odrůdy strýmka. Výsadba proběhne 14. 10. 2022, sraz bude upřesněn s sebou nářadí pro výsadbu (lopata, rýč, hrábě).

 

  • VÝSADBA JABLEČNO OSKERUŠOVÉ ALEJE U OBCE BRŤOV

Původní liniová výsadba jeřabin a jabloní, rostoucí podél silnice byla za posledních dvacet let takřka vykácena. V celém 1500 m dlouhém úseku zbylo k dnešnímu dni asi 23 stromů, převážně jeřábů. Tato silnice vede mezi rozsáhlými polními celky z Brťova do Dlouhé Lhoty a cestou protíná Křížkovský potok. Navrhované řešení kopíruje původní liniovou výsadbu dřevin a zároveň zachovává dožívající již vysazené stromy. Celkově plánujeme vysadit 200 stromků.  Výsadba proběhne 22. 10. 2022, sraz v 8:30 u Agrodružstva Brťov, s sebou nářadí pro výsadbu (lopata, rýč, hrábě).

 

 

 

 

 

 

  • DOSADBA GENOVÉHO OSKERUŠOVÉHO SADU

Jeřáb oskeruše se v naší kulturní krajině vyskytuje vzácně jako mohutný a krajinářsky cenný strom. Na území jihovýchodní Moravy chybí přirozené zmlazení oskeruší za posledních 50 let (pro které je sledováno), což může být způsobeno nejen hustými lesními porosty, ale i značným selekčním tlakem býložravců. S kořenovými výmladky se zde setkáváme opravdu ojediněle, podobně jako se semenáčky. Mnohem častěji, i když stále vzácně, přirozenou obnovu oskeruší nacházíme v Českém středohoří, nejčastěji v bezprostřední blízkosti starších stromů. Mnohdy rostou v křovitých remízcích, kde jsou chráněny proti býložravcům. Právě takový vegetační kryt je v prvních letech růstu pro oskeruše velmi důležitý. V Evropě jsou oskeruše pěstovány jako ovocná dřevina nejméně 2 000 let. V blízkosti obce Žídková vysadíme výběr odrůd oskeruší, které dříve rostly na svazích Bílých Karpat. Výsadba proběhne 7. 11. 2022, sraz bude upřesněn s sebou nářadí pro výsadbu (lopata, rýč, hrábě).

 

  • DOSADBA ALEJE NA VOJTÍŠKÁCH – BŘEZINA

Nezapomínáme ani na poškozené výsadby zvěří a v závěru roku se chystáme doplnit výsadbu z roku 2019 v obci Březina. Vzhledem k opakovaným útokům jelenů budeme zvyšovat pletivo. Výsadba proběhne 28. 10. 2022, sraz bude upřesněn, s sebou nářadí pro výsadbu (lopata, rýč, hrábě).

 

 

Více na FB

Mediální ohlasy:

Česká televize

Sdružení růže

Blanenský deník – ovocné stromy

Živa

Blanenský deník – lipová alej

Blanenský deník – Sad ve Vilémovicích

Youtube

Blansko – Videožurnál

 

 

Partneři:

 

Chceš se zapojit do výsadbových akcí? Kontaktní osoba:  Zdeněk „Oskeruše“ Špíšek na mobilu: 605034229 nebo na emailu: Zdenek.spisek@email.cz